De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kunnen Orange Corporate Finance B.V. en Orange Corporate Finance Int. B.V. niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Orange Corporate Finance B.V. en Orange Corporate Finance Int. B.V. aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Orange Corporate Finance B.V. en Orange Corporate Finance Int. B.V..

The information as included on this website is for general information purposes only.

Although we exercise the greatest possible care in the compilation and maintenance of the information provided on this website, Orange Corporate Finance B.V. and Orange Corporate Finance Int. B.V. do not warrant that this information is complete, current and/or accurate. Orange Corporate Finance B.V. and Orange Corporate Finance Int. B.V. therefore accept no liability for direct or indirect damage arising from use of, reliance on or actions taken in response to the information provided on this website.

This website and its contents are protected by copyright and other intellectual property rights. Except for personal and non-commercial use, no part of this website or its contents may be reproduced, stored in a retrieval system, or made public in any form or by any means, electronic or mechanical, by photocopying, recording or in any other way, without the prior consent of Orange Corporate Finance B.V. and Orange Corporate Finance Int. B.V..

Orange Corporate Finance B.V.
Beukenlaan 137-141
5616 VD Eindhoven
The Netherlands
KvK 62365894
T+31 (0)40 288 68 94
Orange Corporate Finance Int. B.V.
Beukenlaan 137-141
5616 VD Eindhoven
The Netherlands
KvK 85145637
T+31 (0)40 288 68 94